اتحاد جماهیر شوروی

 این مقاله نقدی بربعضی افکار دارد.
فقر بیداد میکرد بیماری وبا وغیره فراوان قربانی میگرفت کشاورز از دست ارباب وفئودال وزمین دار اسودگی نداشت بعضی خرافه ها مانند عدم حضور بانوان در عرصه اجتماعی مانند معالجه بیماری ویا اموزش علمی نسوان بعنوان پیرایه برجامه دین توسط بعضی روحانی نماها سنگینی میکرد راهها توسط بعضی اشرار شبیه میرزا حسین کاشی وپسران ویا شیخ خزعل وغیره قرق بود فرمانروایان قاجار در پوشش دین ودر باطن بکارهای غیر دینی تیله بازی ومسافرت اروپا وشرمنده...مشغول بودند انطرف مرزها تزارها هم بنوع دیگر به ستمکاری مشغول وجسارت را به توحش گلوله بستن گنبد وبارگاه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) وشیعیان حضرتش رساندند.جنبش وارداتی فکری مارکس وانگلس از المان بنام الفاظ فریبنده واغواگر که دلایل ان به تجزیه وتحلیل خواهد رسید  بنام های پرولتاریا و سوسیالیزم وکمونیسم وغیره در کل بمعنای حمایت طبقات ضعیف نزدیک یک قرن افکار دنیا را مشغول ودنیا بین ها را مشغول خود کرده بود.بازار شیطان فوق العاده گرم شد .گروه هایی بنام نازیست ها بعد از نزدیک دو دهه فعالیت هیتلر فرد مجهولالهویه وسرباز دون پایه را به دنیا معرفی وتجاوز به شرق وغرب را شروع کرد.تنها نزدیک به حول وحوش سی میلیون نفر از ملیت متجاوزین ومتجاسرین به بارگاه امام رضا (ع)را به هلاکت رساندند بنازم بقدرت پروردگار!جنگ.به درو کردن افراد ادامه میداد تا اینکه از عوامل مهم شکست هیتلر بوسیله پایین امدن فیتیله دما یعنی سرمای وحشتناک سیبری واستالینگراد بحساب امد.دراین بین بعضی یاران شیطان تحت پوشش یهودیت ولی در باطن غیر یهودیت مانند صهیون وصهیون پرستان مانند بن گوریون ومناخیم وگلدا وغیره اخرت را به دنیا معامله وبا طرح اعلامیه بالفور با رفقای سرخ وانگلو خود فتنه نزدیک به هفتاد ساله فلسطین اشغالی وصدور اقسام بفریب ونیرنگ سران بعضی کشورهای اسلامی را دنبال میکنند.سخن اینکه انچه درد اور است جایی که ترور مثلا انفجار اتوبوس زوار یا کشتن بیگناهان صورت میگیرد اعلامیه منقوش به ستاره وداس وچکش پخش میگردد یا در تظاهرات های ضد دولتی در اروپا وامریکای لاتین پرچم های منقوش مذکور دیده میشود که حکایت از فقر دانایی در ماهیت موضوع دارد.البته افرادی با درصد هایی از علاقه به انسان ودنیای امروزش   کوشش هایی در این راه نموده اند مانند چه گوارا وهوشی مین وجیاپ وغیره ..ولی کسانی مثل دختر چه گوارا در بازدید از فلسطین اشغالی صحبت روح چه در نزد مبارزان فلسطینی میکند که نشان از رو به رشد بودن افکار دارد!شما به کلمات اتحاد وجماهیر وشوروی نظری بیفکنید الفاظ تمامی خمیر مایه اسلامی دارداتحاد یعنی مانند زنجیر بهم متصل بودن ولی در مسیر هدفمند الهی واهداف حضرتش که خیر محض مخلوقش در ان نهفته است نه نوع ماده پرستی!؟ ایا درجوامع انان اینطور بود پس چرا قیام های مجارها وبهار پراگ به خزان ریزش انسانها دچار میشد؟جماهیر که جمع جمهوری یعنی کشوری که مبتنی بر ارای مردم بنا واداره شود ایا جدا کردن هفده استان قفقاز زمان قاجاریه از ایران وبلاد دیگر مثل بعضی سرزمین فنلاند واروپای شرقی وقیام مردم در زمان فروپاشی ازجمهوری معنایی داشت؟شوروی که مبتنی بر مشورت ودریافت ارا مردم ونمایندگان انان میباشد دیدیم در زمان فروپاشی واقعا شور ومشورت واقعی عقلی مردم بود که به ان وضع سابق پایان داد بنازم بعظمت پروردگار بالاتر از دروجواهر فرموده واشاره به ایه وشاورهم فی الامر درقران فرموده است.!بنابراین انچه که برای بشر امروز در رفتارها وهنجارهایش قابل تعمق وتامل میتواند باشد اگاه سازی انان به ماهیت ریشه ایی عوامل سعادت ادمی که راه خداوند سبحان که مبتنی برعقل وسرشت پاک ادمی میباشد نهفته است الباقی مانند داس وچکش وستاره داوود وغیره بوی خدعه ونیرنگ دارد مانند مار خوش خط وخال.

/ 0 نظر / 17 بازدید