پسر نوح

 
وقتی قران مجید را مطالعه میکنی می بینی در مقابل مسایل روز جامعه را    راهنمایی میکند وهر کس به اندازه ظرفیت و کند وکاوی که میکند به مطالب جالب توجهی برخورد میکند البته پر واضح است که قران برای شخص وزمان خاص نازل نگردیده بلکه این کتاب انسان ساز برای تمامی انسان ها وتمامی دوران میباشد دراین گلستان واقعی بدون عیب وخیر محض سرگذشت نوح (ع  وفرزندش بسیار عبرت اموز میباشد ذکر گردیده که بعد از باران های سیل اسا وجوشش مهیب اب اززمین که سیل بزرگی ایجاد گردید وتمامی افراد را در بر گرفت پسر نوح (ع) که با عوامل گناه والحاد همکاری میکرد تا لحظه اخر با پدر ناسازگاری وهرگز نصیحت پدر را گوش نداد وسرانجام با گناهکاران بدرک واصل گردید وخداوند قهار با هیچکس شوخئ ورودربایستی ندارد.نوح(ع) از باب اینکه پدر بود وحس فرزند دوستی داشت قبل از نابودی پسر درخواست نجات فرزند را داشت ودراین مورد اصرار هم میکرد وبه قول قران مجید بسا چیزهایی که دوست میدارید درصورتی که انها شر برای شما میباشد وبسا چیزهایی که انها را دوست نمیدارید درصورتی که انها برای شما خیر میباشد.اما اصرار نوح(ع)بر نجات پسر گناهکار ادامه داشت تا اینکه ملک مقرب حق تعالی حضرت جبرییل (ع) بر وی نازل واعلام داشتند که حق تعالی فرموده اند اگر بار دیگر بر نجات پسرت اصرار نمایی از مقام نبوت عزل خواهی شد تا اینکه نوح(ع)توبه واستغفار نمودند وپی به این موضوع برده وعرض کرد بار پرودگارا توبمصلحت داناتری ومن از غافلین بودم پس برمن ببخشای.فرض کنید نوعا من شخصی بسیار مومن وبا سابقه انقلابی ومجاهد وپیشروومال بسیاری را برای دین خرج نموده ام وبسیار اگاه بمسایل حتی در مرحله اجتهاد بوده باشم دنیا مرا به نیک مرامی بشناسد ومن دارای فرزند ویا فرزندانی باشم که انها هم تااین زمان دنیا انان را نکو نام بشناسد ولی از امروز برخلاف این باشند ومواضع خلاف شرع اتخاذ وخونشان رنگینتر از کسانی باشد که با جرم های حتی پایینتر بمجازات سخت برسند ومنهم تغییر موضع داده وبه دلیل حب فرزند تمامی سوابق نیک خود را فراموش وبه راهی که ابلیس فرمان میدهد رفته در تمامی شئونات تفسیر ها بنوعی چه فابل فهم عموم یا خودم تفسیر بسود خود وخانوادهام باشد حاصل چه خواهد شد ؟جواب دراستنادات قرانی وتاریخی بسیار روشن میباشد :طرد از رحمت الهی وواصل گردین در قلمرو مکر ونیرنگ ونهایتا در دام ابلیس وسرنوشت شوم شقیان وگنهکاران.مانند بلعم وباعور وپسر فرعون وزن لوط.نقطه مقابل این موضوع هم داستان جناب حر وواقعه عاشورا که همه میدانیم نهایتا عاقبت بخیری.وه که این قران چه زیبا ودوست داشتنی در تمامی اعصار فریاد رس ادمی بوده بشرطی که صرفا برای فهم وعمل بی ریا به احکام پروردگار وراهنمایی از معصومین(ع)مورد مطالعه قرار گیرد.میدانید چرا امروز مسلمین این چنین مثلا در فلسطین وعراق وافغانستان وسایر بلاد اینچنین مورد هجوم وتاخت وتاز قرار میگیرند دلیلش را فرزند اطهر رسول گرامی حضرت زهرا (ع) هزار وچهارصد سال قبل فرموده اند دوری از قران وعترت تواما.وهر زمان اندکی رفاه در جامعه اسلامی مشاهده گردیده بدلیل رعایت این موضوع بوده است.خداوندا ما مسلمین وادمیان را از خواب غفلت بیدار بفرما انشاالله.
moshikgkg@yahoo.com

/ 0 نظر / 13 بازدید