شهوت

 
ادمی چه زن وچه مرد که دارای افکار سالم وعقاید پاک باشند پیوسته در جستجوودریافت عامل های سودمند پویا واثر گذار که تولید احساس خوشایندی نمایند میباشد.حس وغریزه کل موجودات چه زنده وچه غیر زنده از لحاظ تکوینی برمبنای سلامت وجود وهدفمند تعبیه گردیده است.مخصوصا در انسان که از لحاظ پیچیدگی خلقت بر حسب تمایز عقلمند بودنش از این ویزگی بطور برجسته برخوردار میباشد.شاید احساسات خانم هلن کلر بعد از کار افتادن حس بینایی وشنوایی که بالاترین ایستگاههای گیرنده ادمی میباشدوبیان احساستش بوسیله حس لامسه کمک به درک این موضوع بنماید که ادمی با تمام توان در زمان حیات شهوت تبادل ادراکات ونیک پسندی وارائه وتخلیه ان بصورت زیبا وقابل پسند طرف مقابل میباشد.شنیده ایم خداوند زیباست وزیبایی ها را دوست دارد.این حس بطور اجمل واکمل در نهاد انسان سالم در بخش عقل ونهانگاه مغز قرار گرفته است.در زمان گرسنگی واحتیاج به غذا فرد طالب غذایی سودمند ومفید که متناسب با توان مالیش باشد خواهد بود واگر نبود به متوسط قناعت کرده واگر نبود برای سد جوع بمقداری که از هلاکتش جلوگیری کند مثلا از مردار تغذیه مینماید ودر غیر این صورت بمرگ خود راضی میگردد.اما در مواردی مانند حس جنسی وهمسر خواهی ودنیا طلبی وثروت اندوزی وقدرت طلبی شهوت نظرات دیگری ارائه کرده است. فرد برای تامین نیاز جنسی خود  ورسیدن بکام خویش وچون طرف مقابل را خود نمیداند ممکن است دروغ بگوید ولی هرگز بخودش نمیتواند دروغ بگوید چون برحسب فهم  ودرک خودش تصمیم گیری وعمل مینمایدولی طرف مقابل از خواست ونیات  طرف دیگر مطلع نمیباشد بسا که میپذیرد.پذیرفتیم که قدرت واقعی واصلی شهوت بر مبنای زیبایی پسندی وارائه نمودن زیبایی متقابل ان میباشد پس چگونه است که شهوت در امر جنسی و سایر موارد این چنین عمل نمیکند وکار بجاهای باریک دروغ وقتل وفساد و.... میرسد نکته اصلی وغیر انحرافی شک نکنید همینجاست برای اینکه طرف مقابل را خود نمیدانیم وریشه این مسئله که در راس امروز صهیون پرستان وجهان غرب فریب خورده اند و در دامش گرفتارند . اما ان عزیزی که من وشما را خلق کرده است کلید ورمز گشای این مسئله را اعلام نموده وفرموده اگر کامجویی بیشتر میخواهی و اگر لذت بالا وعالی میخواهی کلیدش نزد من است توجه کن: ای مردم بدانید که ما شما را از یک ماده و جنس بصورت زن ومرد افریدیم و از روح خود بر کالبد شما دمیدیم .این نکته در تمام کتب اسمانی ثبت گردیده ولی بعضی خاخام های حیله گر وراهبان وراهبه های مزدور  در طول تاریخ مسیر را عوض وراه ادمی را به سنگلاخ ودردسر کشانیده اند وباور های غلط ورایج در انحراف افکار جوامع غربی در پوشش همجنس بازی و لواط را نظاره گر هستیم وحتی بعضی افراط وتفریط درجوامع مسلیمن وظلم به زنان را در بعضی کشورهای فرقه ای وفرقه ساز که از فعالیت حتی سالم ومعمولی انان جلوگیری میکنند وقدرت واماکن مقدس وثروت جهان اسلام هم متاسفانه در اختیار انان وهمکار صهیون پرستان میباشند قرار دارد.خالق متعال بشارت دنیای بهتر ولذت مستدام را در غیر این جهان گذرا وبی ثبات وامتحانی بیان فرموده ولی افراد نادان سخت دلبسته ومشغول میباشند الم شنگه ایجاد شده صهیون پرستان وغرب در زمینه های فقر وقتل همنوع واموزش فساد در تمام زمینه ها مثل پرونو وسایت های فاسد که افراد را مسخ وهزینه پرداز دائم ملتها گردانده است نظاره گریم.امروز در سایت های متعلق به دنیای غرب وصهیون راس اگر شما در خواست اطلاعاتی که عام المنفعه باشد مثلا تولید نوعی وسیله نقلیه یا هواپیما یا یک وسیله دفاعی محال است بشما ارائه نمایند ولی در خواست موارد ضد انسانی که دنیا را معتاد کرده اند درخواست نمایید فی الفور برایتان فراهم خواهند نمود عزیزان تنها ره برون رفت از مشکلات فقط وفقط توکل به ذات مبارک خالق ادمی که شامل رعایت دقیق دستورات حضرتش که بوسیله کتاب اسمانی قران شریف بیان فرموده وعمل به سیره معصومین (ع)میباشد وبس.الباقی بجز انحراف وبیچارگی سودی ندارند .بار الها شیب دانایی انسانها به خواسته های گرانبهایت را که همانا سعادت ادمی وعاقبت بخیری ادمیان میباشد افزایش بفرما.امین

/ 1 نظر / 9 بازدید
.

http://img4up.com/up2/1445256405127215.jpg